BIA-NL: Biological indicators for arable fields in the Netherlands

Indicatoren voor bodemkwaliteit zijn voor akkerbouwers belangrijke hulpmiddelen voor het afstemmen van hun landbouwkundig management. Bodembiologische indicatoren staan nog in de kinderschoenen. In BIA-NL evalueren we bestaande en nieuwe biologische indicatoren om vervolgens referentiewaarden en streefwaarden te ontwikkelen. Referentie- en streefwaarde geven een akkerbouwer informatie over de biologische status van het perceel, en geeft richting aan het benodigde bodembeheer.

Leven in de bodem waarborgt essentiële bodemprocessen zoals mineralisatie van voedingsstoffen, opbouw van organische stof en onderdrukking van bodemgebonden ziekten en plagen. Ook klimaatregulering door koolstofvastlegging en het reguleren van de waterhuishouding zijn primaire bodemfuncties waarbij bodemleven een rol speelt. Diversiteit van leven in de bodem is de basis voor het uitvoeren van deze processen, bovendien voorziet een hoge diversiteit ook in de veerkracht van het systeem.

Dit project wordt gefinancierd door de Brancheorganisatie Akkerbouw en valt onder de publiek- private samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer. In deze PPS werken onderzoekers aan vragen vanuit de praktijk en vindt er regelmatig terugkoppeling plaats met de partner bedrijven. Binnen deze PPS bundelen verschillende onderzoeksprojecten de krachten en expertise. Zo wordt er gezamenlijk metingen gedaan aan netwerk van akkerbouwbedrijven.
Tevens maakt dit project gebruik van lang termijn proeven op de diverse proefboerderijen van Wageningen University & Research. Voor de evaluatie en ontwikkeling van bodembiologische indicatoren werken we samen met andere lopende projecten binnen het CSE. Voor meer informatie kunt u terecht bij projectcoördinator Gerard Korthals.